cuộc cách mạng Nga

Article

May 17, 2022

Cách mạng Nga là một nhóm các cuộc cách mạng đã làm rung chuyển nước Nga vào năm 1917 và sau đó dẫn đến sự xuất hiện của Liên bang Xô viết. Cuộc cách mạng đầu tiên là Cách mạng Tháng Hai năm 1917, đã làm tê liệt chế độ Nga hoàng và chuyển nó từ chế độ quân chủ tuyệt đối sang chế độ quân chủ lập hiến, và một chính phủ lâm thời được thành lập. Đã có một số nỗ lực nhằm lật đổ chế độ và áp dụng các lý thuyết chính trị một lần nữa không tồn tại, chẳng hạn như những gì đã xảy ra trong cuộc cách mạng ngày 1 tháng 7.