Gezira (Cairo)

Article

May 17, 2022

Quận Al Jazeera của các vùng lân cận phía tây Cairo.

Những người nổi tiếng trong vùng lân cận

Xem một cây vĩ cầm

Các vùng lân cận của Old Cairo vẫn tiếp tục tên gọi của họ