Benjamin Franklin

Article

May 17, 2022

Benjamin Franklin là một trong những người sáng lập quan trọng nhất của nước Mỹ và là nhà cải cách của Hội Tam điểm. là một tác giả và chính trị gia; Nhà khoa học, nhà phát minh, chính khách và nhà ngoại giao. Ông là một nhân vật quan trọng trong thời kỳ Khai sáng và lịch sử vật lý.