Ngày lao động

Article

May 17, 2022

Ngày Quốc tế Lao động hay Ngày Lao động là một ngày lễ kỷ niệm nguồn gốc cộng sản, một lễ kỷ niệm xã hội chủ nghĩa, trong đó hầu hết các quốc gia tổ chức hàng năm để kỷ niệm những người lao động. Nó rơi vào ngày 1 tháng 5 hàng năm và là ngày lễ chính thức ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Nguồn