Nền văn minh

Article

May 22, 2022

Văn minh là một trong những xã hội phức tạp có thể được tìm thấy ở những đặc điểm này: phát triển đô thị, hệ thống bẫy người trong xã hội (phân tầng xã hội), giao tiếp tượng trưng như chữ viết, và thừa nhận rằng họ đang kiểm soát trong môi trường xung quanh họ.

Xem thêm

Tài liệu tham khảo