Gia đình

Article

May 27, 2022

Họ (tiếng La tinh là Familia) là một danh mục phân loại cơ bản để phân loại thứ bậc các sinh vật được hình thành bởi các chi có liên quan. Các gia đình được nhóm thành các đơn đặt hàng.

Các bài viết liên quan

Danh pháp sinh học Đơn vị phân loại

Liên kết bên ngoài

từ điển mở