Klad

Article

May 23, 2022

Klad (từ chi tộc trong tiếng Anh, hoặc từ tiếng Hy Lạp klados chi nhánh) là một chỉ định cho một nhóm sinh vật bao gồm một tổ tiên chung và tất cả con cháu của anh ta. Trên cây phát sinh loài, các nhánh ưu thế xuất hiện dưới dạng các nhánh của nó. Do đó, theo định nghĩa, cộng thực là holophyletic. Klad được tạo ra bởi quá trình tiến hóa dần dần của các sinh vật có nguồn gốc từ một tổ tiên chung. Việc phân loại phát sinh loài của các sinh vật dựa trên tính tích cực được xử lý bởi cladistics.

Tham khảo

Liên kết bên ngoài

Wiktionary từ điển