Đại hội đồng LHQ

Article

May 23, 2022

Đại hội đồng là cơ quan cao nhất của Liên hợp quốc. Tất cả các Quốc gia Thành viên đều có đại diện trong đó. Đại hội đồng do một chủ tịch đứng đầu. Đại hội đồng thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan đến Hiến chương Liên hợp quốc, sự điều hành của các cơ quan lớn khác và bầu ra các thành viên của họ. Đại hội đồng LHQ đầu tiên được tổ chức vào tháng 1 năm 1946 tại Luân Đôn, tại đây Hội Quốc Liên bị giải tán cùng lúc.

Sáu ủy ban chính

Đại hội đồng bao gồm các ủy ban và ủy ban là các cơ quan phụ trợ. Có sáu ủy ban chính: Ủy ban thứ nhất - Ủy ban về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế (DISEC), Ủy ban thứ hai - Ủy ban Kinh tế và Tài chính (ECOFIN), Ủy ban thứ ba - Ủy ban Xã hội, Văn hóa và Nhân đạo (SOCHUM), Ủy ban thứ tư - Ủy ban chính trị và phi thực dân hóa đặc biệt (SPECPOL) Ủy ban thứ năm - Ủy ban hành chính và ngân sách, Ủy ban thứ sáu - Ủy ban pháp lý. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch của Đại hội đồng và các chủ tịch của các ủy ban này tạo thành cái gọi là Ủy ban chung.

Bỏ phiếu trong Đại hội đồng

đối với các vấn đề chung (ví dụ như chương trình), cần phải có đa số tuyệt đối cử tri có mặt, Đa số 2/3 những người có mặt và biểu quyết là cần thiết cho những vấn đề thiết yếu, chẳng hạn như kết nạp thành viên mới, việc bầu cử các thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế đòi hỏi phải có đa số tuyệt đối của tất cả các thành viên, Đa số hai phần ba của tất cả các thành viên được yêu cầu cho việc sửa đổi Điều lệ, trong các vấn đề chính trị, các quyết định được đưa ra bởi sự đồng thuận của tất cả các Quốc gia Thành viên (đồng thuận có nghĩa là nhất trí chung). Nếu ai đó đưa ra nhận xét thì sẽ được thương lượng thêm, nếu không được thì được coi là chấp thuận và không được thảo luận thêm Mỗi Quốc gia thành viên có một phiếu biểu quyết. Những cử tri có mặt là những người có mặt thực tế.

Chủ tịch Đại hội đồng

Các kỳ họp của Đại hội đồng bắt đầu vào tháng 9 hàng năm. Nhiệm kỳ tổng thống luân phiên mỗi năm giữa 5 khu vực địa lý: Châu Phi, Châu Á, Đông Âu, Châu Mỹ Latinh và Caribe, Tây Âu và các khu vực khác. Đại diện của các quốc gia lớn nhất và quyền lực nhất, như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp (thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an) và Nhật Bản, chưa bao giờ chủ trì Đại hội đồng. Jan Kavan là Chủ tịch Đại hội đồng trong kỳ họp thứ 57 (2002/03).

Liên kết

Các bài viết liên quan

Thư ký Liên hợp quốc - Tổng

Liên kết bên ngoài

Hình ảnh, âm thanh hoặc video về Đại hội đồng LHQ trên Wikimedia Commons