Thể loại:! Thể loại chính

Article

May 17, 2022

Danh mục này tạo thành điểm vào (thư mục gốc) vào hệ thống danh mục thứ bậc của Wikipedia. Danh mục: phân loại chủ đề bao gồm một cái nhìn tổng thể về các lĩnh vực chủ đề chính. Danh mục danh mục: hệ thống học thời gian và danh mục: hệ thống học không gian cung cấp thêm hai cách truy cập vào kho bài báo. Ngoài ra còn có một danh sách, một danh sách các chữ viết tắt và một danh sách các thuật ngữ. Danh mục:! Wikipedia được sử dụng cho quản trị nội bộ của Wikipedia. Bạn có thể tìm thấy danh sách (không phân cấp) của tất cả các danh mục trong Đặc biệt: Danh mục. Để biết thêm các tùy chọn tìm kiếm, hãy xem Trợ giúp: Tìm kiếm. Thông tin: Là gốc của cây danh mục, danh mục này không được phân loại. Sự xuất hiện dưới các danh mục chưa được phân loại (trang đặc biệt) không có vấn đề gì. Do đó, vui lòng không chèn bất kỳ phân loại nào (ví dụ: tự phân loại).