Tháng 4 năm 2022

Article

May 17, 2022

Đây là danh sách những người đã chết vào năm 2022. Các mục nhập được thực hiện theo thứ tự bảng chữ cái trong các ngày theo lịch riêng lẻ. Các động vật có thể được tìm thấy trong phần tử học dành cho động vật.

Tháng năm

Ngày không xác định

Các tháng trước

Tháng 1 năm 2022 Obituary tháng 2 năm 2022 Obituary tháng 3 năm 2022 Tháng 4 năm 2022

Xem thêm

Truy cập news.google.de Truy cập news.yahoo.com Cơ sở dữ liệu thu thập ngày mất và cách cư xử của người nổi tiếng Danh sách các vận động viên Olympic vừa qua đời