Wikipedia: Starthilfe

Article

May 22, 2022

Hỗ trợ khởi động nhằm giúp bạn bắt đầu với Wikipedia dễ dàng hơn. Nó nhắm đến bất kỳ ai chỉ muốn đọc Wikipedia - hoặc những người đang bắt đầu thay đổi và mở rộng nó. Từ nhiều trang hữu ích, một số trang đã được chọn đặc biệt cho những lĩnh vực này.