Danh sách các bà mẹ sinh con trẻ nhất

Article

May 23, 2022

Đây là danh sách những bà mẹ sinh con nhỏ nhất dưới 11 tuổi tính đến thời điểm sinh (không phải thời điểm thụ thai).

Danh sách

5 tuổi

6 tuổi

8 tuổi

9 tuổi

10 tuổi

Xem thêm

Ghi chú

Tài liệu tham khảo