Cổng thông tin: Kỹ thuật

Article

May 22, 2022

Kỹ thuật được định nghĩa là nghề trong đó kiến ​​thức về toán học và khoa học tự nhiên thu được thông qua quan sát, học tập, trải nghiệm và thực hành, được ứng dụng một cách thận trọng và tận tâm để phát triển các phương tiện sử dụng tiết kiệm, có trách nhiệm xã hội và dựa trên đạo đức nghề nghiệp, vật liệu và các lực lượng của tự nhiên vì lợi ích của con người. Những người cống hiến hết mình cho nó được gọi là kỹ sư.