Wikipedia: Nguồn trong ngày

Article

May 23, 2022

Tài nguyên trong ngày là kho lưu trữ được cập nhật hàng ngày, trưng bày các tài nguyên truyền thông tốt nhất hiện có trên Wikipedia. Kể từ tháng 1 năm 2008, các tài nguyên xuất hiện dưới dạng tài nguyên trong ngày là các tài nguyên đặc trưng do cộng đồng lựa chọn.

Tài nguyên của ngày hôm nay

Cách sử dụng

Bạn có thể đưa tài nguyên trong ngày lên trang người dùng của mình bằng mẫu {{RDD / Window}}.

Tệp

Tệp tài nguyên hàng tháng trong ngày.

Xem thêm

Wikipedia: Tài nguyên nổi bật - dự án chọn các tài nguyên xuất hiện trong phần này. Wikipedia: Ứng cử viên tài nguyên nổi bật - phần nơi các tài nguyên được đề cử để làm nổi bật.

Liên kết bên ngoài

Hình ảnh trong ngày và {{IDDC}} - Hình ảnh trong ngày tại Wikimedia Commons Hình ảnh nổi bật trong Commons Hình ảnh chất lượng do người dùng Wikimedia tạo