Giống loài

Article

May 23, 2022

Loài (lat. Species, viết tắt sp., Plural spp.) Là một nhóm sinh vật trong sinh học mà các con của chúng có khả năng sinh sản với nhau hoặc tương tự về một số cách quan trọng khác. Trong phân loại phân loại, sinh vật được xếp vào một hệ thống thứ bậc phản ánh mối quan hệ giữa các loài. Đơn vị cơ bản để phân loại này là loài. Hơn bốn triệu loài sống trên Trái đất ngày nay đã được mô tả và đặt tên. Các ước tính về số lượng thực tế của các loài nói chung là từ 5 đến 30 triệu. Tên loài khoa học Theo quy tắc danh pháp được sử dụng trong sinh học, tên khoa học của một loài bao gồm hai phần (Danh pháp nhị thức), họ và thuộc tính loài. Sau này cũng được gọi là biểu tượng trong thực vật học. Ví dụ, tên loài người là Homo sapiens, trong đó Homo có nghĩa là chi người và sapiens là thuộc tính loài, bản dịch tiếng Phần Lan trong trường hợp này là "khôn ngoan". Mặt khác, loài bạch dương là Betula pubescens, trong đó Betula là một chi của các loài bạch dương và là biểu tượng của loài pubescens có bản dịch là “lông tơ”. Họ có thể được sử dụng một mình, vì mỗi gia đình có một tên khác nhau. Mặt khác, phần sau của tên loài không hữu ích, vì một số loài thuộc các chi khác nhau có thể có cùng thuộc tính loài (ví dụ, chi cây sồi có Quercus pubescens).

Các khái niệm về loài

Trong thực tế, loài không thể được định nghĩa rõ ràng, nhưng các khái niệm loài khác nhau được sử dụng trong các tình huống khác nhau. Không có định nghĩa nào được áp dụng cho tất cả các dạng sống.

Khái niệm loài sinh học

Khái niệm loài được sử dụng phổ biến nhất là khái niệm loài sinh học do Ernst Mayr định nghĩa, theo đó các sinh vật thuộc cùng một loài nếu chúng có khả năng sinh ra con cái sinh sản trong điều kiện tự nhiên. Theo định nghĩa này, ngựa và lừa là những loài khác nhau vì con lai của chúng, hoặc con la, không có khả năng sinh sản. Ưu điểm của quan niệm sinh học về một loài là nó tìm cách xác định các thực thể không chỉ đơn thuần là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người, mà có ý nghĩa sinh học thực sự. Vấn đề là khái niệm sinh học về loài thường khó áp dụng vào thực tế. Còn lâu mới có thể xác định được liệu các cá thể từ các quần thể khác nhau có thể sinh sản với nhau hay không. Đây là trường hợp, ví dụ, khi các quần thể sống ở các khu vực địa lý khác nhau và các cá thể mà chúng thuộc về không bao giờ gặp nhau trong tự nhiên. Sự phân tán theo địa lý có thể ngăn cản sự lai tạo giữa các quần thể có thể sinh sản nếu được đưa vào cạnh nhau một cách nhân tạo. Cũng không thể xác định khả năng lai tạp của các loài hóa thạch (đã tuyệt chủng). Khái niệm sinh học về loài hoàn toàn không phù hợp với việc phân loại các sinh vật chỉ sinh sản vô tính. Ví dụ như vi khuẩn. Ngay cả khả năng sinh sản của con cái cũng không thể được phân loại rõ ràng là có hay không có. Ví dụ, trong trường hợp của một con la, hầu hết các cá thể không có khả năng sinh sản, nhưng cũng có những trường hợp đã biết trong đó một con la có thể tiếp tục sinh sản. Mòng biển xám và mòng biển sống ở Phần Lan không giao nhau với nhau, nhưng các dạng trung gian ngày càng tăng của loài sống quanh bán cầu bắc. Theo định nghĩa sinh học, mòng biển xám và mòng biển lưng chỉ là các cực của một loài vòng không bị đứt đoạn. Ở thực vật, việc phân định ranh giới thậm chí còn khó hơn. Cây dương xỉ châu Âu (Populus tremula) và cây dương lá bắc Mỹ (Populus tremuloides) giao nhau thành một vết loét lai có thể sống được (Populus × wettsteinii), nhưng giao điểm này không thể tái tạo. Mặt khác, nhiều cây liễu, được coi là các loài khác nhau, lại giao nhau khá dễ dàng. Mặc dù đã giảm