Danh sách các bộ trưởng trong Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan

Article

May 23, 2022

Đây là danh sách các bộ trưởng từng phục vụ trong Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan (Bộ Nông nghiệp năm 1917–1971). Danh sách liệt kê cả bộ trưởng nông nghiệp và lâm nghiệp (đầu tiên) đứng đầu bộ và các bộ trưởng khác làm việc riêng trong bộ. Cho đến năm 1968, Bộ này có đầy đủ hai bộ trưởng. Danh sách cũng bao gồm các bộ trưởng phụ đã phục vụ từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp.

Bộ trưởng đầu tiên

Bộ trưởng thứ hai

Bộ trưởng phụ

Từ năm 1968 đến nay chưa có Bộ trưởng chuyên trách thứ hai nào trong Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp. Đôi khi, một số vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp lại được đưa vào phạm vi trách nhiệm của các Bộ trưởng ở các Bộ khác.

Nguồn

Sách tham khảo

Tuominen, Antero: Từ Thảm họa đến Kinh tế Sinh học 1860-2010: Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp 150 năm. Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp, Helsinki 2010, ISBN 978-952-453-576-2.

Tài liệu tham khảo