Trung tâm Thông tin Các loài Phần Lan

Article

May 23, 2022

Trung tâm Thông tin Các loài Phần Lan là điểm nút của Phần Lan của Cơ sở Thông tin Đa dạng Sinh học Toàn cầu. Nó hoạt động cùng với Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Trung tâm, Luomus. Nhiệm vụ chính của nó là: thu thập, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu quan sát thúc đẩy tri thức mở và khoa học và công dân Việc duy trì trang web của danh sách loài quốc gia được đặt tại Laji.fi. Ngoài ra còn có Hệ thống Quản lý Quan sát Toàn quốc - một Tập sách thay thế Hatika.

Nguồn