Thể loại: Sự kiện đang diễn ra

Article

May 19, 2022

Các bài báo liên quan đến các sự kiện gần đây nên được cập nhật thường xuyên khi tin tức phát triển. Danh mục này cho phép bạn xác định chúng. Vui lòng thêm một trong các dòng sau vào đầu các bài viết liên quan và xóa nó khi nó không còn hợp lý: Nếu đó là một sự kiện kéo dài vài ngày: {{current event}} Nếu đó là sự kiện diễn ra một lần: {{sự kiện gần đây | date ngày 19 tháng 5 năm 2022}}