Thủ tướng Montenegro

Article

May 19, 2022

Thủ tướng (предсједник Владе / predsjednik Vlade, nghĩa đen là "chủ tịch chính phủ", còn премијер / premijer) là người đứng đầu chính phủ Montenegro. Ông được Quốc hội lựa chọn theo đề nghị của Tổng thống nước Cộng hòa.

Ghi chú và tài liệu tham khảo

Xem thêm

Danh sách các Thủ tướng của Cổng thông tin Chính trị Montenegro Cổng thông tin Montenegro