Tiến sĩ (Khoa học)

Article

May 18, 2022

Tiến sĩ Khoa học (Hakushi) là một bằng tiến sĩ và được cấp bằng tại Nhật Bản khi hoàn thành chuyên ngành khoa học (toán học, vật lý, hóa học, sinh học, khoa học trái đất, ...). Ở Nhật Bản trước năm 1991 (1991) được phong tiến sĩ gọi là “Tiến sĩ khoa học”, tiến sĩ khoa học cũng gần giống như “Tiến sĩ khoa học” hiện nay. Tiến sĩ Khoa học được coi là một trong năm loại tiến sĩ được Bộ trưởng Bộ Giáo dục phong tặng trong sắc lệnh cấp bằng ban hành năm 1887 (Meiji 20).

Tổng quan

Trong tiếng Anh, mặc dù có sự khác biệt trong hệ thống bằng cấp của mỗi quốc gia, nhưng một phần của Tiến sĩ Triết học (Ph.D.) và Tiến sĩ Khoa học tương đương với các Tiến sĩ khoa học.

Chú thích cuối trang

Các mặt hàng liên quan

bằng Bác sĩ Tiến sĩ Triết học Khoa học Người có bằng Tiến sĩ (Khoa học) Tiến sĩ Khoa học