Wikipedia: Bán tải tuyệt vời

Article

May 18, 2022

Wikipedia: Phiên bản tóm tắt của một bài báo xuất sắc. Phiên bản thông báo này sẽ được đăng trên trang chính, không phải ở đầu bài viết. Mỗi lần nhận hàng đều được bảo vệ một phần bởi tính năng MediaWiki: Titleblacklist và chỉ những người dùng được tự động phê duyệt mới có thể chỉnh sửa. Danh sách các trang con có thể được tìm thấy tại Đặc biệt: Danh sách trang tiền tố / Wikipedia: Chọn xuất sắc / (hiện bao gồm cả những trang bị loại bỏ khỏi các bài báo xuất sắc).

Bài viết xuất sắc của ngày hôm nay

Hoán đổi với Mẫu: Lịch trình tuyệt vời

Kho bài viết tuyệt vời

Chúng được sắp xếp theo thứ tự giới thiệu.