Tổng thống Hàn Quốc

Article

May 22, 2022

Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc (大 統領, tiếng Anh: President of the Republic of Korea) là nguyên thủ quốc gia và là người đứng đầu hành chính của Đại Hàn Dân Quốc. Theo hiến pháp hiện hành, hệ thống nhiệm kỳ 5 năm được tuân theo.

Chức vụ tổng thống

Tư cách nguyên thủ quốc gia

Tổng thống ở cương vị nguyên thủ quốc gia. Hiến pháp của Hàn Quốc quy định, "Ông là người đứng đầu nhà nước và đại diện cho nhà nước đối với nước ngoài." Người ta quy định rằng Nguyên thủ quốc gia tượng trưng cho sự thống nhất và lâu dài của nhà nước theo luật trong nước, là thể chế nhà nước thực hiện chủ quyền cao nhất trong nước và có tư cách đại diện cho nhà nước ra bên ngoài. Việc tổng thống có thẩm quyền ký kết và phê chuẩn các điều ước quốc tế, ủy thác, tiếp nhận hoặc cử phái viên ngoại giao, tuyên chiến và củng cố quan hệ ngoại giao theo quy định của Hiến pháp phù hợp với địa vị của nguyên thủ quốc gia.

Tư cách là người đứng đầu chính phủ

Tổng thống ở cương vị người đứng đầu chính phủ. Điều 66 (4) của Hiến pháp Hàn Quốc quy định rằng “quyền hành pháp thuộc về chính phủ do Tổng thống đứng đầu.” Theo quy định này, tổng thống có chức vụ là người đứng đầu hành chính, nghĩa là chính phủ do mình tổ chức và lãnh đạo. Tổng thống có quyền tổ chức chính quyền, bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính, có quyền tổ chức và kiểm soát Ban Kiểm toán và Thanh tra. Điều này cho thấy địa vị của tổng thống với tư cách là người đứng đầu hành chính. Ngoài ra, họ có quyền bổ nhiệm các công chức thực thi một số nhiệm vụ, và quyền cấp hộ khẩu thường trú. Còn tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang là thẩm quyền mà Bộ Quốc phòng có tư cách là người đứng đầu cơ quan hành pháp vì cơ quan này thuộc cơ quan hành pháp.

Tư cách là Người bảo vệ Hiến pháp

Điều 66 (2) và (3) của Hiến pháp Hàn Quốc quy định, “Tổng thống có trách nhiệm bảo vệ nền độc lập của đất nước, bảo tồn lãnh thổ, sự liên tục của nhà nước và hiến pháp. Tổng thống có bổn phận chân thành vì hòa bình thống nhất đất nước ”.

Bầu cử Tổng thống

Người có thể được bầu làm Tổng thống có quyền được bầu làm đại biểu Quốc hội và phải đủ 40 tuổi vào ngày bầu cử. Thời gian bầu cử tổng thống được quy định trong điều kiện thời điểm hết nhiệm kỳ và thời điểm trống. Khi nhiệm kỳ của Tổng thống hết hạn, người kế nhiệm sẽ được bầu từ 70 đến 40 ngày trước khi hết nhiệm kỳ. Khi Tổng thống bị khuyết, hoặc khi Tổng thống đắc cử qua đời hoặc mất tư cách do phán quyết hoặc các lý do khác, người kế nhiệm sẽ được bầu trong vòng 60 ngày. Tổng thống được xác định bởi người nhận được nhiều phiếu bầu nhất thông qua các cuộc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bí mật của nhân dân. Do đó, người chiến thắng là người nhận được nhiều phiếu bầu nhất mà không bị hạn chế về tỷ lệ phiếu bầu nhận được. Khi chỉ có một ứng cử viên tổng thống, tổng thống không thể được bầu, trừ khi người nhận được phiếu bầu nhận được ít nhất một phần ba tổng số phiếu đại cử tri.

Kết quả bầu cử tổng thống trong quá khứ

Tổng thống đắc cử

Khi tổng thống hiện tại được bầu làm tổng thống tiếp theo bằng cách tổ chức một cuộc bầu cử với khoảng 70 ngày còn lại trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ trở thành tổng thống đắc cử. Khi tổng thống đương nhiệm và cựu tổng thống kết thúc nhiệm kỳ và tổng thống được bầu lên nhậm chức, ông được gọi là tổng thống chính thức. Tổng thống đắc cử hiện tại là Yoon Seok-yeol.

Nhiệm kỳ của Tổng thống

Nhiệm kỳ của tổng thống là năm năm và không thể được tái bổ nhiệm. Ngoài ra, nhiệm kỳ của Tổng thống có thể được kéo dài hoặc