đô thị

Article

May 22, 2022

Metropolis là một thành phố lớn, là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước và cũng là đầu mối hợp tác quốc tế. Nó cũng được dịch là một thành phố lớn. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thế giới đẩy mạnh công nghiệp hóa, kéo theo tốc độ đô thị hóa nhanh chóng do tập trung dân cư. Trong quá trình này, thành phố trung tâm của một vùng nhất định và các thành phố vừa và nhỏ xung quanh kết hợp để tạo thành một thành phố lớn duy nhất, được gọi là đô thị. Nếu siêu đô thị này phát triển lớn hơn, nó sẽ phát triển thành megalopolis, và cuối cùng chuyển sang ecumenopolis, nơi toàn bộ thế giới được đô thị hóa.

Tài liệu tham khảo