Wikipedia: Năm nguyên tắc

Article

May 22, 2022

Tất cả các chính sách và hướng dẫn của Wikipedia đều dựa trên năm nguyên tắc không thay đổi. Đây được gọi là Năm nguyên tắc của Wikipedia.