hiệp ước teschen

Article

May 22, 2022

Hiệp ước Teschen là một thỏa thuận được ký kết bởi các cường quốc hiếu chiến vào ngày 13 tháng 5 năm 1779 để kết thúc Chiến tranh Kế vị Bavaria. Vương quốc Pháp và Đế quốc Nga đã can thiệp.

Nội dung của hiệp ước

Áo sát nhập quận In và được sự tán thành của Vương quốc Pháp, Đế quốc Nga, Vương quốc Phổ, Tuyển hầu tước Sachsen và Công quốc Bayern.