Thể loại: Thể loại

Article

May 23, 2022

Đây là một cổng vào hệ thống danh mục phân cấp. Từ đây, bạn sẽ có thể tìm kiếm chủ đề bạn quan tâm bằng cách chọn một danh mục và sau đó thu hẹp tìm kiếm của mình bằng cách đi vào các danh mục phụ. Một bài báo có thể tồn tại trong một số danh mục cùng một lúc, do đó, có một số con đường khả thi bạn có thể thực hiện để tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Nếu bạn đang tìm kiếm một bài báo hoặc danh mục cụ thể, bạn cũng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm.