Chuyên mục:! Bài viết hay

Article

May 22, 2022

Chuyên mục này dành cho những bài báo về những bài báo hay. Danh mục này tập hợp 1723 bài viết được cộng đồng bình chọn là bài viết hay. Nó tồn tại cho phép sử dụng {{PAGESINCATEGORY:! Good Articles}} để cung cấp số lượng bài viết hay trên Wikipedia. Tất cả các trang bao gồm {{good article}} đều được đưa vào đây. Không thêm các trang vào danh mục này mà không phải là các bài báo tốt. Nếu thực sự cần thiết phải liên kết danh mục con mới với danh mục này, vui lòng sửa "số lượng danh mục phụ" trong mẫu {{number of good Article}}.