Chuyên mục:! Các bài viết nổi bật

Article

May 23, 2022

Chuyên mục này tập hợp các bài viết về các bài báo nổi bật. Danh mục này chứa tất cả 1326 Bài viết Nổi bật trên Wikipedia. Nó tồn tại để cho phép sử dụng {{PAGESINCATEGORY:! Các Bài viết Nổi bật}} để cung cấp số lượng bài viết nổi bật trên Wikipedia. Tất cả các trang bao gồm {{bài viết nổi bật}} đều được đưa vào đây. Không thêm các trang vào danh mục này không phải là các bài báo nổi bật. Nếu thực sự cần thiết phải liên kết danh mục con mới với danh mục này, vui lòng sửa "số lượng danh mục phụ" trong mẫu {{số lượng bài viết nổi bật}}. Lưu ý: đoạn trích sau được "nén" để làm sạch ngữ cảnh của toàn bộ trang một cách trực quan.