Yêu nước (Cách mạng Mỹ)

Article

May 22, 2022

Những người yêu nước (tiếng Anh: Patriots; còn được gọi là Phiến quân, Cách mạng, Lục địa hoặc Người Mỹ Whigs) là những cư dân ủng hộ độc lập của Mười ba Thuộc địa Hoa Kỳ, những người đã nổi dậy chống lại sự kiểm soát của Anh đối với đất nước của họ trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ. Cuộc nổi dậy của họ dựa trên triết lý của chủ nghĩa cộng hòa, được thể hiện bởi những người đàn ông như Thomas Jefferson, John Adams và Thomas Paine. Theo một nhóm, những người Yêu nước đến từ các nền tảng xã hội, kinh tế và sắc tộc khác nhau. Các nhà lãnh đạo của nó bao gồm các luật sư như John Adams và Alexander Hamilton; những chủ đất như Thomas Jefferson và George Mason; những thương gia như Alexander McDougall và những nông dân như Daniel Shays và Joseph Plumb Martin Ước tính rằng ít nhất 45% dân số của Mười Ba Thuộc địa đã ủng hộ cuộc nổi dậy giành độc lập chống lại người Anh. Những người yêu nước đã trở thành những nhân vật chính trong quá trình giành độc lập của Hoa Kỳ và cả trong quá trình hình thành nền cộng hòa mới.

Xem thêm

Người theo chủ nghĩa trung thành (Cách mạng Mỹ) - Người Mỹ trung thành với Anh trong cuộc cách mạng

Tài liệu tham khảo