Wikipedia: Năm trụ cột

Article

May 23, 2022

Các nguyên tắc thành lập của Wikipedia, được gọi là trụ cột, đặt ra các đặc điểm chính xác định bách khoa toàn thư và các điều kiện để xây dựng nó. Chúng là nền tảng của tất cả các quy tắc và khuyến nghị làm khuôn khổ cho việc hình thành Wikipedia. Chúng phát triển từ các nguyên tắc sáng lập do Jimmy Wales đặt ra và chỉ nên được thay đổi vì những lý do ngoại lệ. Chúng phải được tuân theo bởi tất cả các biên tập viên trong mọi trường hợp. Có năm trụ cột: chủ nghĩa bách khoa, tính trung lập của quan điểm, giấy phép tự do, sự chung sống của cộng đồng và tính tự do trong các quy tắc.