Wikipedia: Ephemerides / ngày 12 tháng 5

Article

May 23, 2022

Ngày Quốc tế Điều dưỡng. 1943 - Chiến tranh thế giới thứ hai: Người Afrika Korps đầu hàng ở Tunisia. 1949 - Liên Xô dỡ bỏ phong tỏa Berlin. 2006 - Làn sóng bạo lực do PCC tổ chức bắt đầu ở bang São Paulo của Brazil. Họ được sinh ra vào ngày này… Florence Nightingale (1820-1910) • Ruth de Souza (ảnh) (1921-2019) • Manuel Alegre (1936) Họ đã chết vào ngày này ... Santa Joana (1452-1490) • Edme Mariotte (1620-1684) • Evaristo da Veiga (1799-1837).