Wikipedia: Cổng thông tin

Article

May 27, 2022

Cổng thông tin điện tử là một trang Wikipedia được tạo ra với mục đích trở thành trang chính cho những người Wikipedians quan tâm đến một lĩnh vực nhất định và do đó giúp họ tìm kiếm thông tin từ một khu vực nhất định và phát triển các bài viết liên quan đến cổng thông tin đó. Họ không chỉ phục vụ các biên tập viên của Wikipedia, mà còn phục vụ chính người đọc. Nếu bạn muốn trợ giúp, hãy thêm chính mình vào danh sách bên dưới, và nếu bạn muốn đọc hoặc chỉnh sửa một cổng thông tin không có trong danh sách, hãy thêm nó vào đây.

Cổng thông tin hiện tại