Chính phủ Montenegro

Article

May 23, 2022

Chính phủ Montenegro là cơ quan hành pháp cao nhất ở Montenegro. Phạm vi công việc, tổ chức, cách thức làm việc và ra quyết định được quy định phù hợp với Hiến pháp và pháp luật của Montenegro và các đạo luật. Chính phủ Montenegro bao gồm Tổng thống, các Phó Tổng thống và các Bộ trưởng. Các bộ trưởng trong Chính phủ Montenegro được bầu bởi Nghị viện Montenegro, cơ quan lập pháp cao nhất ở Montenegro, mà Chính phủ có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong Hiến pháp và luật của Montenegro.

Thành phần hiện tại của Chính phủ Montenegro

Thành phần của chính phủ

Xem thêm

Hội đồng Bộ trưởng của Serbia và Montenegro Hội đồng điều hành của Hội đồng SR Montenegro Chính phủ Cộng hòa Serbia Thủ tướng Montenegro Quốc hội Montenegro Bộ trưởng Ngoại giao về Hội nhập Châu Âu (Montenegro)

Liên kết bên ngoài

Chính phủ Montenegro