Nội dung miễn phí

Article

May 22, 2022

Nội dung miễn phí, hay thông tin miễn phí, là bất kỳ tác phẩm chức năng, tác phẩm nghệ thuật hoặc nội dung sáng tạo nào khác đáp ứng định nghĩa về tác phẩm văn hóa tự do.

Xem thêm

Mở nội dung

Tham khảo