Wikipedia: Hình ảnh đã chọn trước đây

Article

May 16, 2022

Hình ảnh được liệt kê ở đây đã được chọn hình ảnh trên trang chính.

Tháng 5 năm 2022

Tháng 4 năm 2022

Tháng 3 năm 2022

Tháng 2 năm 2022

Tháng 1 năm 2022

Tháng 12 năm 2021

Tháng 11 năm 2021

Tháng 10 năm 2021

Tháng 9 năm 2021

Tháng 8 năm 2021

Tháng 7 năm 2021

Tháng 6 năm 2021

Tháng 5 năm 2021

Tháng 4 năm 2021

Tháng 3 năm 2021

Tháng 2 năm 2021

Tháng 1 năm 2021

Tháng 12 năm 2020

Tháng 11 năm 2020

Tháng 10 năm 2020

Tháng 9 năm 2020

Tháng 8 năm 2020

Tháng 7 năm 2020

Tháng 6 năm 2020

Tháng 5 năm 2020

Tháng 4 năm 2020

Tháng 3 năm 2020

Tháng 2 năm 2020

Tháng 1 năm 2020

Tháng 12 năm 2019

Tháng 11 năm 2019

Tháng 10 năm 2019

Tháng 9 năm 2019

Tháng 8 năm 2019

Tháng 7 năm 2019

Tháng 6 năm 2019

Tháng 5 năm 2019

Tháng 4 năm 2019

Tháng 3 năm 2019

Tháng 2 năm 2019

Tháng 1 năm 2019

Tháng 12 năm 2018

Tháng 11 năm 2018

Tháng 10 năm 2018

Tháng 9 năm 2018

Tháng 8 năm 2018

Tháng 7 năm 2018

Tháng 6 năm 2018

Tháng 5 năm 2018

Tháng 4 năm 2018

Tháng 3 năm 2018

Tháng 2 năm 2018

Tháng 1 năm 2018

Tháng 12 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 9 năm 2017

Tháng 8 năm 2017

Tháng 7 năm 2017

Tháng 6 năm 2017

Tháng 5 năm 2017

Tháng 4 năm 2017

Tháng 3 năm 2017

Tháng 2 năm 2017

Tháng 1 năm 2017

Tháng 12 năm 2016

Tháng 11 năm 2016

Tháng 10 năm 2016

Tháng 9 năm 2016

Tháng 8 năm 2016

Tháng 7 năm 2016

Tháng 6 năm 2016

Tháng 5 năm 2016

Tháng 4 năm 2016

Tháng 3 năm 2016

Tháng 2 năm 2016

Tháng 1 năm 2016

Tháng 12 năm 2015

Tháng 11 năm 2015

Tháng 10 năm 2015

Tháng 9 năm 2015

Tháng 8 năm 2015

Tháng 7 năm 2015

Tháng 6 năm 2015

Tháng 5 năm 2015

Tháng 4 năm 2015

Tháng 3 năm 2015

Tháng 2 năm 2015

Tháng 1 năm 2015

Tháng 12 năm 2014

Tháng 11 năm 2014

Tháng 10 năm 2014

Tháng 9 năm 2014

Tháng 8 năm 2014

Tháng 7 năm 2014

Tháng 6 năm 2014

Tháng 5 năm 2014

Tháng 4 năm 2014

Tháng 3 năm 2014

Tháng 2 năm 2014

Tháng 1 năm 2014

Tháng 12 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 9 năm 2013

Tháng 8 năm 2013

Tháng 7 năm 2013

Tháng 6 năm 2013

Tháng 5 năm 2013

Tháng 4 năm 2013

Tháng 3 năm 2013

Tháng 2 năm 2013

J