Wikipedia: Dự án: Tuần chuyên đề / Nghiệm thu đề xuất / 2022

Article

May 16, 2022

Trang để chọn các tuần mới trong dự án 1. Mục đích của dự án. Tuần lễ chuyên đề được thiết kế để tổ chức hợp tác và làm việc chung, phối hợp nỗ lực, v.v. để tạo ra các bài viết mới và cải thiện các bài viết hiện có về các chủ đề cụ thể. 2. Các đề xuất / đề cử trong Tuần được đưa ra đây. Mỗi người dùng (sau đây gọi là Người khởi xướng) có thể đề xuất một chủ đề mới trong tuần bằng cách tạo một trang thích hợp để hợp tác (nhất thiết phải có tất cả thông tin, bao gồm cả kế hoạch hoặc mong muốn tạo bài viết). Một trang như vậy phải chứa ít nhất 10-15 bài báo do Người khởi xướng lập kế hoạch tạo hoặc cải tiến; ngày trong tuần (bắt buộc!). Chủ đề của Tuần được chọn từ 1 đến 4 tuần (do Người khởi xướng xác định) trước khi tổ chức thực tế theo kế hoạch và có thể vừa chung chung vừa cụ thể hơn (ví dụ: Điện ảnh Pháp hoặc Tuần lễ Romania hoặc thậm chí là Cơ học). 3. Thủ tục duyệt Tuần. Tuần lễ chỉ được tổ chức nếu dự án được hỗ trợ bởi ít nhất ba người dùng Wikipedia tiếng Ukraina (sau đây gọi là Cộng tác viên), những người sẽ gửi từ 15 người được lên kế hoạch để tạo hoặc cải thiện các bài viết. Quyết định cuối cùng về việc tổ chức Tuần lễ được đưa ra dựa trên kết quả thảo luận của Người khởi xướng và những người đóng góp. Việc tham gia thảo luận, cụ thể là các đề xuất viết / cải tiến bài báo, tức là ủng hộ đề cử, phải dẫn đến việc tham gia Tuần. Các gợi ý soạn sẵn có trong mục Thể loại: Wikipedia: Dự án: Tuần chuyên đề / Gợi ý. 4. Thời lượng và tần suất của Tuần. Thời lượng của Tuần ban đầu do Người khởi xướng xác định, nhưng có thể được thay đổi cả trong cuộc thảo luận và trong suốt thời gian đó. Nguyên tắc chung là một tuần kéo dài từ 1 đến 2 tuần dương lịch. Không được phép tổ chức quá 5 tuần một lần. Lịch các tuần