Đại hội đồng LHQ

Article

May 17, 2022

| official_name Đại hội đồng Liên hợp quốc là cơ quan tư vấn, hoạch định chính sách và đại diện chính của Liên hợp quốc, được thành lập năm 1945 theo Hiến chương Liên hợp quốc. Đại hội đồng bao gồm 193 thành viên của Liên hợp quốc và là một diễn đàn cho các cuộc thảo luận đa phương về đầy đủ các vấn đề quốc tế được quy định trong Hiến chương. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thiết lập và pháp điển hóa luật pháp quốc tế. Hội đồng triệu tập phiên họp thường kỳ hàng năm từ tháng 9 đến tháng 12 và sau đó theo yêu cầu. Ngoài các kỳ họp thường lệ, Quốc hội có thể họp các kỳ họp đặc biệt và bất thường. Mỗi Quốc gia có thể được đại diện bởi một phái đoàn lên đến năm người. Một Quốc gia thành viên sẽ có một phiếu biểu quyết trong Đại hội đồng. Mỗi quốc gia được đại diện trong GA bởi một nhà ngoại giao cấp cao, nhưng đôi khi các bộ trưởng ngoại giao và thậm chí các nguyên thủ quốc gia cũng tham dự các phiên họp của GA. Quyết định về một số vấn đề quan trọng, chẳng hạn như các khuyến nghị về hòa bình và an ninh và bầu cử các thành viên của Hội đồng Bảo an, được đa số 2/3 các Quốc gia Thành viên thực hiện; quyết định về các vấn đề khác được thực hiện theo đa số phiếu bầu. Chức năng và quyền hạn của Đại hội đồng Theo Hiến chương Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc có các chức năng và quyền hạn sau đây: xem xét các nguyên tắc hợp tác chung nhằm hỗ trợ hòa bình và an ninh quốc tế, bao gồm cả trong lĩnh vực giải trừ quân bị, và đưa ra các khuyến nghị phù hợp; thảo luận và đưa ra các khuyến nghị về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, trừ trường hợp có tranh chấp hoặc tình huống xảy ra trước Hội đồng Bảo an; tổ chức nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy hợp tác chính trị quốc tế, xây dựng và pháp điển hóa luật pháp quốc tế, thực hiện quyền con người và các quyền tự do cơ bản, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và nhân đạo, trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và Sức khỏe; khuyến nghị các biện pháp giải quyết hòa bình mọi tình huống có thể phá vỡ quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia; tiếp nhận và xem xét các báo cáo từ Hội đồng Bảo an và các cơ quan khác của Liên hợp quốc; roz�