Số liệu thống kê

Article

May 17, 2022

Thống kê là một ngành học thu thập, sắp xếp, phân tích, diễn giải và trình bày dữ liệu. Trong việc áp dụng thống kê vào một vấn đề khoa học, công nghiệp hoặc xã hội, thông thường bắt đầu với dân số tổng quát (dân số thống kê) hoặc mô hình thống kê để nghiên cứu. Các tập hợp chung có thể là các nhóm người hoặc đối tượng đa dạng, chẳng hạn như "tất cả những người sống trong một quốc gia" hoặc "mỗi nguyên tử tạo nên tinh thể." Thống kê xử lý tất cả các khía cạnh của dữ liệu, bao gồm cả việc lập kế hoạch thu thập dữ liệu trong điều kiện lập kế hoạch khảo sát và thí nghiệm. Xem bảng chú giải lý thuyết xác suất và thống kê. Khi không thể thu thập dữ liệu điều tra dân số, các nhà thống kê thu thập dữ liệu bằng cách phát triển các mẫu và thiết kế thí nghiệm đặc biệt để khảo sát. Lấy mẫu đại diện tạo cơ hội để mở rộng một cách hợp lý các kết luận và quyết định từ mẫu này cho toàn bộ dân số. Nghiên cứu thực nghiệm bao gồm việc đo hệ thống đang nghiên cứu, thao tác trên hệ thống, sau đó thực hiện các phép đo bổ sung bằng cách sử dụng cùng một quy trình để xác định xem thao tác đó có làm thay đổi giá trị của các phép đo này hay không. Ngược lại, một nghiên cứu quan sát không liên quan đến thao tác thực nghiệm. Phân tích dữ liệu sử dụng hai phương pháp thống kê chính: thống kê mô tả, tóm tắt dữ liệu mẫu bằng cách sử dụng các chỉ số thống kê như trung bình và độ lệch chuẩn và thống kê quy nạp, đưa ra kết luận từ thống kê suy luận dữ liệu có thể thay đổi ngẫu nhiên (ví dụ: lỗi quan sát, mẫu biến thể). Thống kê mô tả thường quan tâm nhất đến hai tập hợp các thuộc tính của một phân phối (mẫu hoặc tổng thể): xu hướng trung tâm (hoặc vị trí) tìm cách đặc trưng cho giá trị trung tâm hoặc điển hình của phân phối này, trong khi phương sai (hoặc khả năng thay đổi) đặc trưng cho mức độ các thành viên của phân phối này lệch khỏi trung tâm của nó. và với nhau. Kết luận trong thống kê toán học được thực hiện trong khuôn khổ